Born in PRL - inPRL.pl

Warszawa, dnia 27 grudnia 2010 r.

Regulamin serwisu bornintheprl.pl

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu bornintheprl.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie bornintheprl.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator Serwisu.
 3. Serwis jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.
 4. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat (dalej: „Użytkownicy”).
 5. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
 6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2 Rejestracja konta i zawarcie umowy dostępu do Serwisu

 1. Warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu jest dokonanie rejestracji konta Użytkownika. Rejestracji można dokonać bezpośrednio na stronie bornintheprl.pl lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook.com wykorzystywany jest mechanizm autoryzacji dostarczony przez serwis Facebook.com. Pierwsze zalogowanie za pomocą konta posiadanego w serwisie Facebook.com odpowiada rejestracji w Serwisie.
 2. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza fakt, iż zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu, w pełni akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Rejestracja wymaga podania nazwy Użytkownika, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.
 4. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta, który jest zapewniany przez Administratora Serwisu po podaniu hasła i nazwy Użytkownika.
 5. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu dostępu do Serwisu w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator Serwisu, jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika, o czym zostanie on uprzedzony poprzez skierowanie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przy rejestracji.
 7. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie konta albo zgłoszenie żądania usunięcia konta przez Administratora Serwisu.
 8. Rozwiązanie umowy następuje z dniem usunięcia konta Użytkownika.
 9. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie. Serwis nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Reliktów, komentarzy, raportów i oddanych głosów, a udzielone przez Użytkownika zgody i zezwolenia na ich zamieszczenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu pozostają w mocy. Relikty, komentarze i raporty mogą zostać usunięte na wyraźne odrębne żądanie Użytkownika.
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.

3 Zakres usługi i funkcjonalności Serwisu

 1. W ramach Serwisu Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania w Serwisie określonych poniżej materiałów za pośrednictwem udostępnionego im konta.
 2. Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Serwisie:
  1. linków do wybranych przez siebie stron internetowych zawierających video wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: „Video”),
  2. zdjęć wraz z tytułem i krótkim opisem (dalej: „Zdjęcie”),
  3. cytatów, wypowiedzi, powiedzeń oraz tekstów zawierających do 460 znaków charakterystycznych, nawiązujących lub pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (lata 1952-1989) wraz z tytułem i krótkim opisem (dalej: „Wspomnienie z PRL”).
 3. Video, Zdjęcia oraz Wspomnienia z PRL w treści niniejszego Regulaminu będą zwane dalej łącznie Reliktami.
 4. Każdy Relikt umieszczany jest w prowadzonym w Serwisie katalogu - zakładce przeznaczonym dla nowych Reliktów (dalej: „Kolejka”) i przedstawiany do oceny innym Użytkownikom.
 5. Jeżeli Relikt zdobędzie odpowiednią ilość pozytywnych głosów, zostanie przeniesiony do katalogu - zakładki prowadzonego na stronie głównej (dalej „Siedziba Główna”) Serwisu (tj. zostanie „odznaczony/wyróżniony”). Jeżeli jednak nie nastąpi to w terminie 30 dni od umieszczenia Reliktu w Kolejce – Relikt nie może już trafić do Siedziby Głównej Serwisu.
 6. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Relikt, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 7. Relikty mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu - zakładce Siedziba Główna Serwisu.
 8. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie.

4 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika linku do określonego Reliktu jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż zamieszczenie Reliktu w Serwisie nie narusza przepisów prawa i praw osób trzecich oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania w odpowiednim zakresie:
  1. autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Reliktu będącego utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. prawami do wizerunku osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach danego Reliktu, o ile dysponowanie tymi prawami jest niezbędne do zamieszczenia danego Reliktu w Serwisie.
 3. Komentarze i raporty zamieszczane przez Użytkowników powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności nie mogą zawierać treści:
  1. obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,
  2. naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
  3. propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. naruszających dobra osobiste,
  5. naruszających prawo do wizerunku,
  6. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice chronione prawem,
  7. o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Reliktów zawierających niedozwolone treści, wskazane w ust. 3 powyżej.
 5. Użytkownik zamieszczając materiały, w tym Relikty, komentarze oraz raporty zawierające treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (mających ukończone 18 lat), tj. takie które zawierają w szczególności treści o tematyce erotycznej, treści drastyczne lub inne przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest do zaklasyfikowania umieszczanych materiałów do kategorii treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych w ramach Serwisu, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy Użytkownika. Dokonanie klasyfikacji, o której mowa powyżej oznacza, iż Administrator Serwisu umieści przed próbą zapoznania się z takim materiałem stosowną informację na ten temat. Administrator Serwisu ma prawo do zaklasyfikowania danego materiału do kategorii treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich gdy oczywiste jest, iż taka klasyfikacja danego materiału powinna być dokonana, przy czym może to zrobić na wniosek innego Użytkownika lub z własnej inicjatywy.
 6. W ramach Serwisu Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, w tym Reliktów, komentarzy oraz raportów jak i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.
 7. Zarówno Użytkownik Serwisu jak i każda osoba trzecia w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone w Serwisie materiały naruszają ich prawa lub prawa osób trzecich a także gdy w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin, są uprawnione do zgłoszenia naruszenia Administratorowi Serwisu za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie w stopce „Kontakt”. Poprzez wypełnienie powyższego formularza Użytkownicy są także uprawnieni do informowania o innych działaniach, które są przez nich źle postrzegane jak również do zgłaszania proponowanych przez siebie zmian w Serwisie.
 8. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator Serwisu będzie uprawniony do niezwłocznego usunięcia materiałów powodujących naruszenie a także do usunięcia konta Użytkownika, który te materiały zamieścił.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji tekstów komentarzy naruszających postanowienia ust. 3 powyżej.
 10. W sytuacji gdy Relikty, komentarze lub raporty zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika naruszą przepisy prawa lub prawa osób trzecich, Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości szkody poniesionej z tego tytułu przez Administratora Serwisu, w tym do pokrycia kosztów związanych z zapłatą przez Administratora Serwisu ewentualnych kar, grzywien lub odszkodowań.
 11. Użytkownik poprzez umieszczenie Reliktów, komentarzy, raportów i innych danych w Serwisie wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Administratora Serwisu, Użytkowników oraz osoby trzecie w ramach Serwisu.
 12. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi także podejmowanie przez Użytkowników wszelkich działań mających na celu manipulowanie wynikami Reliktów zamieszczonych w Serwisie.

5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Procesor 2.0GHz.
  2. Przeglądarka: Firefox 10, Chrome 16, Internet Explorer 9, Safari 5.
  3. System operacyjny MS Windows Vista, MS Windows 7, Mac OS X 10.7, Ubuntu 11.10.
  4. Dodatkowe oprogramowanie Adobe Flash Player 11.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub usunięcia awarii w infrastrukturze technicznej Serwisu.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu udostępnienia Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną siłą wyższą.

6 Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Administrator Serwisu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@bornintheprl.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (nazwa, adres e-mail). Podstawą do reklamacji mogą być zdarzenia, o których Użytkownik powziął wiedzę nie później niż na 14 dni przed zgłoszeniem reklamacji. Administrator Serwisu zastrzega sobie rozpatrzenie wyłącznie tych reklamacji, które spełniają powyższe wymogi.
 4. Administrator Serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Użytkownika wskazany przy rejestracji.

7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: http://bornintheprl.pl/regulamin/.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego Serwisu zostały uregulowane odrębnie w dokumencie – „Polityka prywatności” zamieszczonym w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora Serwisu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie treści zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po dniu zamieszczenia zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach. Odmowa akceptacji zmian będzie równoznaczna ze zgłoszeniem żądania rozwiązania niniejszej umowy i likwidacji konta Użytkownika.
 4. Zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w stopce „Kontakt” zamieszczonej w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku.